Om yrkeshögskolan

Fakta om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan ska bildas med utgångspunkt i de eftergymnasiala yrkesutbildningarna utanför högskolan som finns redan idag. De är den kvalificerade yrkesutbildningen (KY), påbyggnadsutbildning (PU) inom kommunal vuxenutbildning, de kompletterande utbildningarna samt lärlingsutbildningen för vuxna till vissa hantverksyrken, vilka alla föreslås upphöra som separata utbildningsformer och nu falla under den nya yrkeshögskolan. Därutöver diskuteras även möjligheten att korta högskoleutbildningar med svag forskningsanknytning skulle kunna föras över till yrkeshögskolan. Också eftergymnasiala yrkesutbildningar inom folkhögskolan skulle kunna erbjudas kvalitetssäkring inom ramverket yrkeshögskolan. Utbildningar inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer.

Utbildningarna ska i hög grad baseras på kunskaper, färdigheter och erfarenheter som genereras och utvecklas vid produktionen av varor och tjänster. Utbildningarna på yrkeshögskolan ska vara eftergymnasiala och bygga på den grund gymnasieskolan ger. För behörighet till utbildningarna på yrkeshögskolan ska krävas genomgången gymnasieskola med godkänt slutbetyg eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Många utbildningar inom yrkeshögskolan kommer att direkt bygga vidare på de yrkesförberedande utbildningarna i gymnasieskolan. Utbildningarna ska ha hög arbetsmarknadsrelevans, vilket betyder att utbildningarna ska komma till stånd och utvecklas för att det finns ett behov av dessa kvalifikationer på arbetsmarknaden. Vid utformningen av yrkeshögskolans utbildningar och deras innehåll ska arbetslivet ha ett avgörande inflytande och dess krav ska vara utgångspunkt vid kvalitetssäkring och utvärdering.

Pågående och beslutade utbildningar ska fullföljas enligt hittills gällande regler och de av Skolverket respektive Myndigheten för kvalificerade yrkesutbildning fattade besluten. Myndighetsansvaret för dem övergår till den nya myndigheten för yrkeshögskolan den 1 juli 2009. Denna myndighet får pröva ansökningar från huvudmännen om eventuell fortsatt verksamhet inom yrkeshögskolan. Förslagen innebär att det inom det allmänna utbildningsväsendet inte kommer att finnas någon eftergymnasial yrkesutbildning vid sidan om högskolan och den nya myndighetens för yrkeshögskolan ansvarsområde.

Organisationskommittén planerar att ge besked den 5 juni 2009 om vilka utbildningar som ska starta i höst. För de prioriterade utbildningarna tar ett arbete omedelbart vid med att ta fram utbildningsplaner. Detta arbete ska vara klart under juni månad. Syftet med denna ansökningsomgång är att få in nya utbildningar i yrkeshögskolan för att öka den totala volymen av eftergymnasiala yrkesutbildningar. Därför kommer inte ansökningar om utbildning som redan har statligt stöd som kvalificerad yrkesutbildning (KY), påbyggnadsutbildning (PU) eller kompletterande utbildning (KU) med start under hösten 2009 att prioriteras i denna ansökningsomgång.


Sök bland de nya yrkeshögskoleutbildningarna här

Kommer KY-utbildningar finnas kvar inom yrkeshögskolan?

Många undrar vad som kommer att hända med KY-utbildningarna. En KY-utbildning blir inte per automatik en yrkeshögskoleutbildning. Detta kommer att kräva en ansökan från utbildningsanordnaren. Exakt hur detta kommer att gå till är inte klart ännu.

Det finns för närvarande 735 kvalificerade yrkesutbildningar runt om i landet, vilket motsvarar ett statsbidrag på cirka 1,2 miljarder kronor. Utvecklingen för kvalificerad yrkesutbildning har varit mycket positiv och omfattar cirka 20 000 årsstudieplatser och cirka 40 000 studenter. Den senaste uppföljningen som gjordes våren 2008 visar att nio av tio får anställning eller startar eget efter en avslutad KY-utbildning.

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning kan inte fatta beslut om KY-utbildningar efter den 15 april 2009. Då träder lagen om yrkeshögskolan i kraft och den ska gälla för utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2009. Den gamla lagen för kvalificerad yrkesutbildning ska dock fortfarande gälla under en övergångsperiod för utbildningar som före den 15 april 2009 har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning. Detta gäller dock längst till och med 2013. Efter den 31 december 2013 kommer det inte att finnas några KY-utbildningar, utan bara yrkesutbildningar under yrkeshögskolan.

Läs mer om Ky-utbildningar
Sök bland KY-utbildningar här


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in