Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Energitekniker – Byggnader

Arvika Näringslivscentrum
Sammanfattning
Yh-utbildning
Arvika
2 år (420 Yh-poäng)
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Nästa start den 27 augusti 2019 - Arvika
Sista ansökan: Ansökan öppen, vi har platser kvar!

Energitekniker – Byggnader

Du behövs som energitekniker!

Är du intresserad av att lära dig mer om praktisk energibesparing?  Av att lära dig hantera energisystem i byggnader så att de fungerar optimalt?  Intresserad av en utbildning som många företag runt hela Sverige frågar efter?

Det behövs fler installatörer, servicetekniker, fastighetstekniker, styr & reglertekniker, fler energianaly­tiker och fler som konkret kan genomföra energibesparande åtgärder. Det vill säga, exakt det som vår yrkeshögskoleutbildning (YH) Energitekniker levererar.

Effektiva metoder för energianvändning i fastigheter är kärnan i denna utbildning där du får lära dig allt från energianalyser och planering, genomförande och uppföljning av in­stallationer, till kundkontakter och försäljning.

Du lär dig om uppvärmnings- och ventilationssystem, får kunskap om hur du följer upp och analyserar energianvändning i fastigheter och lär dig att planera, instal­lera och serva olika energieffektiva system.

Vi har tagit fram utbildningen i samarbete med flera stora aktörer inom branschen - produ­cerande företag, fastighetsbolag, installations- och serviceföretag - bland annat Thermia, Swegon, Caverion, KVT, Höijs Ventilation, Assemblin och Arvika fastighets AB.

Du studerar på Arvika Näringslivscentrum, ett centrum för företagande och vuxenutbildning där 1500 personer studerar, arbetar, tränar, konfererar och träffas varje dag.

Arvika är en stad full av aktiviteter. Vi har ett bra samarbete med de lokala hyresvärdarna. Skolan hjälper dig så att du ska få ett bra boende.

För mer information om Energitekniker – Byggnader, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

När du har bestämt dig för att du vill börja studera till Energitekniker på Arvika Näringslivscentrum är det dags att skicka in en ansökan. Vi har riksintag vilket innebär att du kan söka till oss oavsett var du bor.

Du gör din ansökan via en länk på vår hemsida energitekniker.se

Det är mycket viktigt att du ser till att din ansökan är komplett med betygskopior och övriga merithandlingar som du vill åberopa.

Om du uppfyller den grundläggande behörigheten på annat sätt än via gymnasiebetyg ber vi dig sända oss kopior på de betyg du har, din bedömning från Univeritets- och högskolerådet (UHR) av utländska betyg eller intyg från andra skolor.

Kompletteringar

Du har möjlighet att komma in med kompletteringar gällande betyg och arbetsgivarintyg löpande efter det att du skickat in din ansökan. Vi handlägger din ansökan först när den är komplett med kopior av åberopade handlingar.

Observera att det är mycket viktigt att du skickar in din ansökan innan sista ansökningsdatum den 15 maj 2019, även om du avser att komplettera.

Behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, lsland eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
  4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Behöver du hjälp med behörigheter kan du kontakta vår utbildningsledare Mats Larson via mail: mats.larson[at]aanc.se

Krav på särskilda förkunskaper

Minst godkänt, betyg E, i någon av kurserna:
• Systemuppbyggnad
• Energiteknik 1
• Fysik 1a
• Teknik 1
• Bygg- och anläggning 1 eller motsvarande från äldre utbildningar.


För sökande utan skriftlig dokumentation kan fastställande av reell kompetens bli aktuellt.

VIKTIGT!

Du som vill bli Energitekniker men inte uppfyller våra förkunskapskrav - Sök ändå! Vi värderar dina faktiska kunskaper mot förkunskapskraven. Dessutom får vi ta in 20 % av de studerande som inte har rätt förkunskaper men som har intresse och talang för att klara utbildningen.

Kursplan

Kursinnehåll  År 1

Byggnadens energisystem, 20 p

Du får lära dig mer om värmedistribution , olika typer av uppvärmningssystem och övriga energisystem i en fastighet samt miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av de olika energisystemen.

Affärsmannaskap och kommunikation, 20p

Kursen utvecklar och stärka din förmåga att kommunicera i tal och skrift, och lär dig att anpassa ditt budskap efter olika mottagares behov. Du vet hur du ska möta dina kunder på rätt sätt och att skriva bra rapporter.

CAD 2D, 10p

Du lär dig vilka de mest förekommande CAD-systemen i branschen är, och hur de används. Du kommer att lära dig att förstå och att kommunicera med AutoCAD, samt hur man skapar, redigerar och hanterar en ritning.

Bygg- och Värmeteknik, 35 p

Kursen ger grundläggande kunskaper i byggmateriallära, byggfysik, husbyggnadstekniker samt faktorer som styr samhällsplaneringen – mänskliga, historiska och miljömässiga. Kursen ger dig tekniska och fysikaliska kunskaper som är nödvändiga för utformning av värmesystem i byggnader.

Injustering vattenburna system, 20 p

I denna kurs ska du få kompetens att göra en korrekt injustering av vattenburna värmesystem samt genomföra byten till modern styr- och reglerutrustning för optimal  värmekomfort och minskad energianvändning. Arbetet ska genomföras med en helhetssyn på byggnaden i samspel med övriga system för värme och ventilation.

Ventilationsteknik, 35 p

Efter avslutad kurs har du de tekniska och fysikaliska kunskaper om hur man konstruerar en ventilationsanläggning från ventilationsaggregat till utluft- och tilluftsdon. Hur ventilationen är uppbyggd och fungerar, vilken betydelse inneklimatet har samt installationskomponenternas funktion och underhåll. Du fåt kunskaper så att du kan konstruera, kalkylera, projektera, dimensionera och injustera ventilationssystem i byggnader för optimal funktion samt vilka faktorer som bör beaktas.

* LIA 1, 40p

Kyl- och Värmepumpsteknik, 25 p

Syftet med kursen är att ge dig bred kunskap om de olika komponenternas funktion, grundläggande termodynamik, värmelära och olika köld- och värmebärarsystem. Du ska kunna projektera, välja rätt typ av anläggning för varje given situation, dimensionera och injustera en anläggning. du får kunskaper om kylprocessen, kyltekniska system, ingående komponenter och regelverk som styr tillverkning, underhåll och miljöpåverkan för kyl- och värmepumpar. Kursen ska ge kunskap i naturliga och syntetiska köldmediers användningsområden och egenskaper, samt ge dig möjlighet till Certifiering enligt köldmedieförordningen.

Kursinnehåll  År 2

Elkunskap - energitekniska system, 20 p

I den här kursen får du kunskaper i likström, 1-fas och 3-fas växelström samt relevanta elsystems uppbyggnad och säkerhetsanordningar – installationsmiljöer, elkvalité, störningar och elmaterial. Efter genomgången kurs ska du ha elkunskaper för att beräkna, felsöka och avhjälpa fel på energisystem i fastigheter på ett korrekt och säkert sätt. Kunskaper om funktionen hos en trefasig asynkronmotor och mätning vid service och underhåll.

Styr- och Reglerteknik, 50 p

Syfte med kursen är att du ska få kunskaper och färdigheter i hanteringen av styrsystem i byggnader, "Överordnade styr och reglersystem' och installationers automatik och styrning. Du kommer att få bygga upp egna styr &reglersystem i vårt stora labb. Du kommer att få kunskap om hur systemen som styr och reglerar installationer i fastigheter fungerar, vilka system som finns och dess för- och nackdelar. Den studerande ska ha en ökad helhetssyn på hur en byggnad och olika installationer fungerar tillsammans och hur man via automation kan påverka energiprestandan.

* LIA 2, 40 p

Projektkunskap 10 p

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om projektmetodik så att du ska känna dig trygg med att medverka i framtida projekt och bidra till effektivt arbete i projektform. Du ska efter avslutad kurs ha kunskap om hur en generell projektmodell och dess faser ser ut samt hur ett projekt organiseras och leds med roller och aktiviteter. Du ska få förståelse för fördelarna med att arbeta projektinriktat samt hur man anpassar projekt efter uppdragets art, arbetsplatsens kultur och organisation.

Energianalys, 30 p

Efter avslutad kurs ska du ha en överblick av olika bostäder och kunna genomföra en fullständig energisystemanalys, med en helhetssyn, för både byggnader och produktion. Du får kännedom om hur man utifrån analysen kan optimera sin energianvändning, samt vilka val som bör prioriteras ur ett samhällsperspektiv. Dessutom kunskap om metoder för och utformning av energideklarationer enligt Boverkets regler. Och om hur ett energiledningssystem är uppbyggt samt hur det förhåller sig till miljöledning. Kursen ligger till grund för kravet för allmän teknisk kunskap BFS 2013:17 CEX 4, för att du senare ska ges möjlighet att certifieras till Energikartläggare.

Entreprenadjuridik, 10 p

Syfte med denna kurs är att du ska få insyn i de lagar och förordningar som styr en entreprenadverksamhet samt praktiskt kunna genomföra arbetet som energitekniker med ett entreprenadkontrakt som underlag.

* LIA 3, 40 p

Examensarbete 15 p

Kursens syfte och mål är att du självständigt genomför ett avgränsat projekt med branschtekniskt innehåll på uppdrag av något företag eller annan uppdragsgivare. Du ska få fördjupade kunskaper inom en del av yrkesområdet samt få erfarenhet av att genomföra en större enskild arbetsuppgift, att reflektera och dra slutsatser samt träna skriftligt och muntligt presentation. I ditt examensarbete ska du skriva en uppsats eller rapport som du redovisar muntligt och skriftligt, med en sammanfattning på engelska.

* Lärande i arbete –LIA, 120 p fördelat på tre LIA-perioder

Knappt en tredjedel av utbildningen, totalt 24 veckor, är Lärande i arbete, LIA. En kurs som du genomför ute på olika företag. Det är här som du får möjlighet att öva upp dina praktiska färdigheter ytterligare och koppla ihop teori med praktik. Här får du också möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtiden och kanske även få möjlighet till en anställning!

Examen & Intyg

Utbildningen omfattar 420 YH-poäng och ger dig efter två års studier en Yrkeshögskoleexamen.

Arvika Näringslivscentrum

Arvika Näringslivscentrum

Välkommen till Arvika Näringslivscentrum

Arvika Näringslivscentrum har omvandlat en nedlagd tobaksfabrik till ett myllrande näringslivscentrum. Här studerar över tusen personer per år på SFI, vuxengymnasiet, YH-utbildningar och Högskoleutbildningar. Arvika Näringslivscenter har 40 företag som hyresgäster. Här finns utbildningsmiljöer, företagshotell, sporthall och ett stort gym. 2000...


Läs mer om Arvika Näringslivscentrum och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Energitekniker – Byggnader

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Arvika Näringslivscentrum

Box 913
671 29 Arvika

Tel: 0570-74 94 27
Mobil 070-386 15 66
www.aanc.se

Beställ information

För att få mer information om Energitekniker – Byggnader via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.