Strategisk inköpare

Grit Academy
Sammanfattning
YH-utbildning
Malmö
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Malmö
strategisk inköpare

Strategisk inköpare

Utbilda dig till strategisk inköpare 

Vill du ha ett socialt och omväxlande arbete med ansvar för en organisations inköp? Då är denna utbildning till inköpare rätt för dig! Grit Academys tvååriga utbildning till strategisk inköpare ger dig en yrkeshögskoleexamen och de praktiska och teoretiska färdigheter som krävs för att lyckas i rollen som strategisk inköpare.

Branschen

En strategisk inköpare ansvarar för företagets inköp ur ett hållbart och lönsamt perspektiv. Det är en yrkesroll som kommit att bli alltmer kvalificerad och idag ställs krav på specialiserade kompetenser och utbildning från arbetslivets sida. Som strategisk inköpare kan du vara verksam inom såväl den privata sektorn som den offentliga vilket ger stora möjligheter till anställning. Oavsett vilken organisation du arbetar inom kommer du att ha en nyckelroll i verksamhetsutvecklingen och spela en avgörande roll för organisationens inköp, prissättning och CSR (corporate social responsibility). Med vår utbildning till strategisk inköpare blir du kvalificerad för en bransch med varierande och utmanande arbetsuppgifter och goda karriärmöjligheter.

Karriär

Efter att ha genomfört vår utbildning till strategisk inköpare är du kvalificerad för att arbeta som

· inköpare
· inköpssamordnare
· inköpschef
· kategoriansvarig
· upphandlare

Yrkesrollen är varierad: arbetar du inom privat sektor har du en nyckelroll i att bidra till företagets konkurrenskraft och lönsamhet, arbetar du i stället inom det offentliga kommer det vara ditt ansvar att arbeta med upphandlingar.

För mer information om Strategisk inköpare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst godkänt i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2

Om du läst kurserna och fått betyg innan gymnasiereformen, GY2011, och är osäker på om de kurser du läst motsvarar våra förkunskapskrav, vänligen kontakta oss via formulärethär.

Om du saknar full behörighet i Engelska 6 eller Matematik 2 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurshär.

Behörighet att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punk 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten menanser att du har motsvarande kunskapgenom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändåfinns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningenoch senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Kursinnehåll

Affärsengelska - 20 YHP 

Kursen syftar till att ge dig tillräckliga kunskaper för att hantera din yrkesroll i en internationell affärsmiljö. Efter genomgången kurs förväntas du kunna kommunicera både muntligt och skriftligt samt ha grundläggande kunskaper om vanligt förekommande begrepp och terminologier relaterade till de situationer som förekommer inom inköpsprocessen när affärsförbindelsen sker på det engelska språket.

Affärsjuridik - 20 YHP 

Denna kurs bygger på kursen Javascript och är en fortsättnings- samt Avsikten med kursen är att lära ut teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som är betydande för att som inköpare kunna hantera olika rättsområden som kan omfattas inom yrkesrollen. Kursen innefattar moment inom affärsjuridikens rättsområden generellt, exempelvis GDPR, samt om avtalslagen och dess tillämpning mer specifikt.

Affärsmannaskap - 20 YHP 

Denna kurs avser förbereda dig för ett arbete där det professionella affärsmannaskapet är centralt för att uppfylla din yrkesroll som inköpare, vilket innefattar en djupare förståelse kring vård av relationer och leverantörer, professionellt agerande, god kommunikationsförmåga, etik, moral hållbar affärsutveckling, kunskap i affärsmodeller, samt personligt ansvar för att samtliga parter gynnas av affären.

Examensarbete - 20 YHP 

Examensarbetet är en kurs med fokus på att utvecklas i sitt eget lärande och i sin kommande professionella roll som strategisk inköpare. Kursen medför ett examensarbete med syftet att du som studerande ska anskaffa dig specialiserad kunskap kring yrkesrollen genom att planera, utföra samt identifiera nödvändiga resurser för att slutföra sin uppgift, och allt detta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Företagsekonomi - 25 YHP 

Kursen i företagsekonomi ska ge dig kunskaper, färdigheter och kompetenser gällande de företagsekonomiska aspekter, grundbegrepp och metoder som omfattas av inköparens roll i verksamheten. Kursens ska med teoretiska och praktiska medel verka för att ge dig en förståelse för sambanden mellan nationell och global ekonomi samt skapar en djupare insikt i vilka faktorer som påverkar ekonomin i såväl privata som offentliga verksamheter.

Förhandlingsteknik - 20 YHP 

I denna kurs lär du dig hur förhandlingar är uppbyggda, samt vad det finns för strategier vid intressebaserad förhandling. Genom kursens gång ges konkreta verktyg och metoder för att genomföra framgångsrika förhandlingar. Kursen ska dessutom inkludera kunskaper i hur man bevarar goda relationer med motparten, kommunicerar och argumenterar.

Hållbarhet, miljö och etik - 20 YHP 

Avsikten med kursen är att ge en grundlig förståelse för hur inköp påverkas av och påverkar sociala och miljömässiga faktorer. Kursen lär ut hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköpsprocessen samt de verktyg som du behöver för att kunna arbeta med hållbarhetsredovisning, där miljömässig och social påverkan är i fokus. Kursen inkluderar grundläggande begrepp, regler, krav och lagar som omfattar området.

Inköp - 20 YHP 

Kursen fokuserar på inköpsfunktionens roller, arbetssätt, metoder och principer. Du kommer under kursens gång få kunskap, färdighet och kompetens kring hur inköpsfunktionen arbetar samt hur den samverkar med företagets övriga funktioner för att förbättra verksamhetens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Dessutom tar kursen upp betydelsen av strategi inom inköpsrollen.

IT för inköpare - 20 YHP 

Målet med denna kurs är att du som studerande ska ha en god kompetens inom de program och funktioner som inköpare använder i sitt dagliga arbete. Kursens moment ska skapa en god förtrogenhet hos dig att arbeta med IT-stöd och Excel, samt lära ut hur dessa kan användas för att organisera och effektivisera arbetet som inköpare.

Ledarskap och organisation - 20 YHP 

Kursen har som syfte att utveckla ditt ledarskap i din roll som inköpare. Kursen innefattar moment kring organisationsteorier, gruppens utvecklingsfaser, olika ledarskapsstilar och målstyrt ledarskap. Efter avslutad kurs förväntas du kunna ansvara för att leda grupper och individer utifrån vetenskapliga metoder.

LIA 1 - 50 YHP 

Avsikten med kursen är att förse dig med en kontext där du kan använda dig av det du har lärt dig från tidigare kursmoment. Vidare ska kursen ge dig en djupare förståelse för branschen, yrkesrollen, arbetsmiljön, inköpsprocessen samt det dagliga arbetet som inköpare. Arbetsuppgifterna ska utföras självständigt så att du skapar en god förtrogenhet med de yrkeskompetenser som krävs för att bli anställningsbar.

LIA 2 - 50 YHP 

Under denna LIA-period tränar du dig ytterligare i att utföra arbetsuppgifter självständigt och får samtidigt en djupare insikt i vilka kompetenser som krävs för att anses anställningsbar. Du förväntas uppvisa en förmåga att arbeta med uppgifter som ligger i linje med LIA-företagets mål, tillvägagångssätt och rutiner.

Logistik - 20 YHP 

Syftet med denna kurs är att lära ut hur logistik kan påverka en verksamhets effektivitet och konkurrenskraft. Kursen avser ge dig en förståelse för hur ett logistiksystem fungerar och är uppbyggt, samt kunskaper i hur inköp kan interagera med logistik och andra funktioner i verksamheten för att främja resultatet och måluppfyllelsen.

Offentlig upphandling - 25 YHP 

I denna kurs ligger fokus på de kunskaper och verktyg som krävs för att du självständigt ska kunna genomföra en upphandling, specifikt en offentlig upphandling. Kursen innefattar således moment kring lagens uppbyggnad relaterat till offentlig upphandling, tillika behandlar delområden inom affärsstrategisk analys, leverans, uppföljning och kvalitetskontroll.

Projektledning för inköpare - 20 YHP 

Målet med kursen är att ge dig som studerande en förståelse för projektledningens grunder samt hur projekt kan ledas i en inköpsorganisation. Under kursens gång förväntas du utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna driva och leda projekt inom en inköpsorganisation från uppstart till mål.

Strategiskt inköp - 30 YHP 

Denna kurs lär ut kunskap, färdigheter och kompetenser i strategisk planering samt hur affärshandlingar genomförs inom privat och offentlig verksamhet. Efter kursen förväntas du kunna arbeta med strategiska frågor inom inköp/upphandling, utforma policys kring inköp, samt ha förmågan att utvärdera leverantörer och anbud.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Grit Academy

Vad är Grit Academy?

Grit Academy är en yrkeshögskola i centrala Malmö. Vår unikhet stavas ”grit”, det vill säga: vi utbildar våra studerande i högt efterfrågade kompetenser för att de snabbt ska komma ut i arbetslivet, men vi fokuserar även på deras inre drivkraft...


Läs mer om Grit Academy och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Strategisk inköpare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Grit Academy

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Strategisk inköpare från Grit Academy, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.