Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Strategisk inköpare

Grit Academy
Sammanfattning
Yh-utbildning
Malmö
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
marker Öppen för sen anmälan / har restplatser

Strategisk inköpare

inköpare

Vi tar emot sena ansökningar! Läs mer på vår hemsida. 

Du är vad du köper. Som inköpare har du ett stort ansvar att bidra till verksamhetens konkurrenskraft och utveckling. Vår tvååriga utbildning inom strategiskt inköp ger dig verktygen du behöver för att bli professionell inköpare, ett yrke som kräver allt mer specialiserade kunskaper.

Varför Grit Academy?
Är det viktigt för dig att utvecklas i vad du kan, men också i vem du är? Grit Academy erbjuder utbildningar som ger studerande rätt verktyg och kunskap att ta med sig in i arbetslivet, men som även bidrar till de studerandes personliga utveckling. Hos oss kan du förvänta dig att växa och utvecklas, och vi förväntar oss av dig att du är redo att kavla upp ärmarna och påbörja en resa som kan ta dig långt.  

Varför strategisk inköpare?
Vill du arbeta socialt och ha ansvar för vad som köps in? Grit Academys tvååriga utbildning till Strategisk inköpare är skräddarsydd efter arbetslivets behov för att studerande ska ha goda möjligheter att snabbt komma ut i arbetslivet. Under utbildningens gång får du de teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig kvalificerad för rollen som strategisk inköpare.

Hur är branschen?
Från att ha varit ett yrke som alla ansågs kunna göra har inköp blivit ett yrkesområde som innefattar specialiserade kompetenser och som därför kräver högre utbildning. Inköpare finns inom såväl privata näringen som offentliga sektorn och spelar en viktig roll i verksamhetsutvecklingen. I en alltmer digitaliserad marknad med hög internationell konkurrens får inköp en avgörande roll för att kunna motivera ett företags prissättning, kvalité och CSR, vilket påverkar lönsamheten och konkurrenskraften.

För mer information om Strategisk inköpare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan 

Vi tar emot sena ansökningar!

Ansökan görs via hemsidan, gritacademy.se/strategisk-inkopare/

Behörighet

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

• Engelska 6, 100p
• Matematik 2, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p.

Läs mer på: gritacademy.se/strategisk-inkopare/

2. Reell kompetens eller fri kvot

Om du vill söka på reell kompetens eller fri kvot, anger du det i din ansökan. Under rubriken Behörighet i vårt webbaserade antagningssystem finns knappen ”Åberopa reell kompetens”. Använd den även för fri kvot-ansökningar. Vi kommer kontakta dig med mer information när vi fått in din ansökan.

Vad är reell kompetens och fri kvot

• Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Läs mer på: gritacademy.se/strategisk-inkopare/

Examen & Intyg

EXAMEN

Efter avklarad utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen.

KURSER

Affärsengelska

Kursen syftar till att ge dig tillräckliga kunskaper för att hantera din yrkesroll i en internationell affärsmiljö. Efter genomgången kurs förväntas du kunna kommunicera både muntligt och skriftligt samt ha grundläggande kunskaper om vanligt förekommande begrepp och terminologier relaterade till de situationer som förekommer inom inköpsprocessen när affärsförbindelsen sker på det engelska språket.

Affärsjuridik

Denna kurs bygger på kursen Javascript och är en fortsättnings- samt Avsikten med kursen är att lära ut teoretiska och praktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som är betydande för att som inköpare kunna hantera olika rättsområden som kan omfattas inom yrkesrollen. Kursen innefattar moment inom affärsjuridikens rättsområden generellt, exempelvis GDPR, samt om avtalslagen och dess tillämpning mer specifikt.

Affärsmannaskap

Denna kurs avser förbereda dig för ett arbete där det professionella affärsmannaskapet är centralt för att uppfylla din yrkesroll som inköpare, vilket innefattar en djupare förståelse kring vård av relationer och leverantörer, professionellt agerande, god kommunikationsförmåga, etik, moral hållbar affärsutveckling, kunskap i affärsmodeller, samt personligt ansvar för att samtliga parter gynnas av affären.

Examensarbete

Examensarbetet är en kurs med fokus på att utvecklas i sitt eget lärande och i sin kommande professionella roll som strategisk inköpare. Kursen medför ett examensarbete med syftet att du som studerande ska anskaffa dig specialiserad kunskap kring yrkesrollen genom att planera, utföra samt identifiera nödvändiga resurser för att slutföra sin uppgift, och allt detta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Företagsekonomi

Kursen i företagsekonomi ska ge dig kunskaper, färdigheter och kompetenser gällande de företagsekonomiska aspekter, grundbegrepp och metoder som omfattas av inköparens roll i verksamheten. Kursens ska med teoretiska och praktiska medel verka för att ge dig en förståelse för sambanden mellan nationell och global ekonomi samt skapar en djupare insikt i vilka faktorer som påverkar ekonomin i såväl privata som offentliga verksamheter.

Förhandlingsteknik

I denna kurs lär du dig hur förhandlingar är uppbyggda, samt vad det finns för strategier vid intressebaserad förhandling. Genom kursens gång ges konkreta verktyg och metoder för att genomföra framgångsrika förhandlingar. Kursen ska dessutom inkludera kunskaper i hur man bevarar goda relationer med motparten, kommunicerar och argumenterar.

Hållbarhet, miljö och etik

Avsikten med kursen är att ge en grundlig förståelse för hur inköp påverkas av och påverkar sociala och miljömässiga faktorer. Kursen lär ut hållbarhetsbegreppets affärsmässiga betydelse i inköpsprocessen samt de verktyg som du behöver för att kunna arbeta med hållbarhetsredovisning, där miljömässig och social påverkan är i fokus. Kursen inkluderar grundläggande begrepp, regler, krav och lagar som omfattar området.

Inköp

Kursen fokuserar på inköpsfunktionens roller, arbetssätt, metoder och principer. Du kommer under kursens gång få kunskap, färdighet och kompetens kring hur inköpsfunktionen arbetar samt hur den samverkar med företagets övriga funktioner för att förbättra verksamhetens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Dessutom tar kursen upp betydelsen av strategi inom inköpsrollen.

IT för inköpare

Målet med denna kurs är att du som studerande ska ha en god kompetens inom de program och funktioner som inköpare använder i sitt dagliga arbete. Kursens moment ska skapa en god förtrogenhet hos dig att arbeta med IT-stöd och Excel, samt lära ut hur dessa kan användas för att organisera och effektivisera arbetet som inköpare.

Ledarskap och organisation

Kursen har som syfte att utveckla ditt ledarskap i din roll som inköpare. Kursen innefattar moment kring organisationsteorier, gruppens utvecklingsfaser, olika ledarskapsstilar och målstyrt ledarskap. Efter avslutad kurs förväntas du kunna ansvara för att leda grupper och individer utifrån vetenskapliga metoder.

LIA 1

Avsikten med kursen är att förse dig med en kontext där du kan använda dig av det du har lärt dig från tidigare kursmoment. Vidare ska kursen ge dig en djupare förståelse för branschen, yrkesrollen, arbetsmiljön, inköpsprocessen samt det dagliga arbetet som inköpare. Arbetsuppgifterna ska utföras självständigt så att du skapar en god förtrogenhet med de yrkeskompetenser som krävs för att bli anställningsbar.

LIA 2

Under denna LIA-period tränar du dig ytterligare i att utföra arbetsuppgifter självständigt och får samtidigt en djupare insikt i vilka kompetenser som krävs för att anses anställningsbar. Du förväntas uppvisa en förmåga att arbeta med uppgifter som ligger i linje med LIA-företagets mål, tillvägagångssätt och rutiner.

Logistik

Syftet med denna kurs är att lära ut hur logistik kan påverka en verksamhets effektivitet och konkurrenskraft. Kursen avser ge dig en förståelse för hur ett logistiksystem fungerar och är uppbyggt, samt kunskaper i hur inköp kan interagera med logistik och andra funktioner i verksamheten för att främja resultatet och måluppfyllelsen.

Offentlig upphandling

I denna kurs ligger fokus på de kunskaper och verktyg som krävs för att du självständigt ska kunna genomföra en upphandling, specifikt en offentlig upphandling. Kursen innefattar således moment kring lagens uppbyggnad relaterat till offentlig upphandling, tillika behandlar delområden inom affärsstrategisk analys, leverans, uppföljning och kvalitetskontroll.

Projektledning för inköpare

Målet med kursen är att ge dig som studerande en förståelse för projektledningens grunder samt hur projekt kan ledas i en inköpsorganisation. Under kursens gång förväntas du utveckla nödvändiga kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna driva och leda projekt inom en inköpsorganisation från uppstart till mål.

Strategiskt inköp

Denna kurs lär ut kunskap, färdigheter och kompetenser i strategisk planering samt hur affärshandlingar genomförs inom privat och offentlig verksamhet. Efter kursen förväntas du kunna arbeta med strategiska frågor inom inköp/upphandling, utforma policys kring inköp, samt ha förmågan att utvärdera leverantörer och anbud.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Grit Academy

Grit Academy

Grit Academy är en yrkeshögskola i centrala Malmö. Vår filosofi är enkel: det krävs arbete för att nå resultat och framgång. Det som särskiljer Grit Academy är just vårt fokus på grit, vilket innebär att förutom att utbilda våra studerande...


Läs mer om Grit Academy och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Strategisk inköpare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Grit Academy

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Strategisk inköpare från Grit Academy, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: