Medicinsk vårdadministratör

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Malmö
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad

Videoreportage

Medicinsk vårdadministratör

Arbetsuppgifterna för en medicinsk vårdadministratör är många och varierande.

Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser så kan yrket medicinsk vårdadministratör passa dig. Vår utbildning till medicinsk vårdadministratör kan ta dig dit.

Om utbildningen

Utbildningen till medicinsk vårdadministratör passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter som medicinsk vårdadministratör

Tillgången på utbildade medicinska vårdadministratör förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska sekreterare och vårdadministratörer.

LIA (Lärande i Arbete)

Under utbildningen kommer du bli tilldelad en LIA-plats av oss. Du kommer vara på olika LIA-platser under de olika LIA-perioderna. LIA-platser finns inom hela Region Skåne. Förbered dig därför på att du kan få en LIA-plats utanför din hemkommun.

Utbildningsområden för medicinsk vårdadministratör

Under utbildningen till medicinsk vårdadministratör kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

För mer information om Medicinsk vårdadministratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieskolan

Lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6

Innehåll

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt, samt om det finns olika delmoment i kursen.

Anatomi och fysiologi med sjukdomslära

Syftet med kursen är att du ska få verktyg för att förstå arbetet i vården. Du får en bra grund för att utföra en säker dokumentation och lär dig att kritiskt granska olika patientrelaterade arbetsuppgifter.

Administration och ekonomi

Kursen behandlar de administrativa arbetsuppgifter som en medicinsk vårdadministratör har. Kursinnehållet är brett och berör ekonomi samt framställande av olika sorters underlag.

Administration och hantering av allmän handling

Kursen behandlar hantering av allmänna handlingar så som registrering, diarieföring och arkivering. Vidare behandlar kursen vad det innebär att hantera dokumentation med sekretess och utlämnande av allmän handling samt hur regelverket kring hantering av allmänna handlingar tillämpas.

Bemötande och kommunikation

Bli en ansvarstagande medarbetare utifrån etik, värderingar, bemötande och kommunikation. Kursens huvudsakliga innehåll tar upp verbal och icke verbal kommunikation, den så kallade kommunikationsprocessen. I kursen läggs fokus på individens beteende, hur grupprocesser fungerar och gruppsykologi. Vi tar upp om värderingar, skillnader i individers sätt att fungera i arbetslivet och hur du kan identifiera och hantera arbetslivsrelaterade problem.

Diagnosklassificering

Den studerande lär sig klassificera och koda diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård. Utöver det får den studerande förståelse för betydelsen av diagnoskodningen i ett större sammanhang sett till verksamhetens ekonomi och kvalitetsarbete.

Examensarbete

Examensarbetet hjälper dig att få en förståelse för hur man kan planera och genomföra projekt med hjälp av olika metoder.

IT och e-hälsa

Kursen ger den studerande möjlighet att använda den teknik som finns tillgänglig för medicinska vårdadministratörer samt att använda de digitala system som finns inom vården. 

LIA 1

LIA 1ger en introduktion till arbetet som medicinsk vårdadministratör. Den studerande får möta patienter och anhöriga samt utföra enklare och rutinartade administrativa arbetsuppgifter. Kursen ger även den studerande insyn i hur de olika yrkesrollerna inom vården samspelar inom vården kring dokumentation och administration.

LIA 2

Under LIA 2 får den studerande träna på att delvis självständigt sköta, för en medicinsk vårdadministratör, vanligt förekommande arbetsuppgifter. Kursen ger en djupare förståelse för hur vården är organiserad och finansieras och vilken roll dem medicinska vårdadministratören spelar i det sammanhanget.

LIA 3

LIA 3 ger den studerande möjlighet att under handledning sköta mer avancerade arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet som medicinsk vårdadministratör. Den studerande ska ges möjlighet att själv komma med förslag på lösningar och planering av arbetsupplägg. Kursen tar upp hur relevanta författningar styr det praktiska arbetet.

Medicinsk dokumentation

Kursen behandlar hur medicinsk dokumentation går till samt hur regelverket om medicinsk dokumentation tillämpas.

Medicinsk terminologi och skrivregler

Kursen tar upp medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialiteterna samt aktuella skrivregler och försvenskningsriktlinjer.

Vårdens organisation och verksamhet

Kursen tar upp hur vården i Sverige är organiserad.

Vårdrelaterad juridik

Kursen behandlar författningar och riktlinjer som styr den medicinska vårdadministratörens arbete. I fokus står regelverket som styr hälso- och sjukvården och medicinsk dokumentation men även regler om diarieföring och arkivering ingår i kursen.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk vårdadministratör, sekreterare, läkarsekreterare eller liknande inom  offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk vårdadministratör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Medicinsk vårdadministratör från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.