YH-utbildning
Inga recensioner än

Energiingenjör miljö, klimat och förnybart

Yrkeshögskolan Syd, i Hässleholm
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
28 augusti, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Energiingenjör miljö, klimat och förnybart

Energiingenjör miljö, klimat och förnybart

Energiingenjör miljö, klimat och förnybart

Utbildningen till Energiingenjör inom miljö, klimat och förnybart ger utmärkta möjligheter till en framtid med kvalificerade arbetsuppgifter inom energibranschen som innefattar produktion, installation, underhåll och service av energianläggningar och energisystem.

Efter examen väntar arbete med bland annat konstruktion, beräkningar, planering, beredning, kalkylering i projekt. Är du mera praktiskt lagd kan du arbeta som tekniker i olika installationer och anläggningar.

Utbildningen fokuserar på miljö, hållbarhet, energieffektivitet, klimat och förnybar och alternativ energi i såväl teori som praktik. Utbildningen är bred och ger en bra grund för din fortsatta yrkeskarriär inom energibranschen. Genom perioderna med LIA (lärande i arbete) kommer du i kontakt med företag där du får möjligheter att omsätta teori i praktik och specialiserade arbetsuppgifter utifrån företagets verksamhet och profilering.

Exempel på verksamheter kan vara anläggningar och system för VVS, Ventilation, Värme, Vindkraft, Solenergi, Vatten. Du kan också med utbildningen som grund arbeta med rådgivning och support för att finna energieffektiva lösningar.

Företagen inom energisektorn expanderar och framtidsutsikterna är mycket goda för utbildade Energiingenjörer.

För mer information om Energiingenjör miljö, klimat och förnybart, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

28 augusti, 2023

  • Klassrum
  • Hässleholm

Så ansöker du

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:

Matematik 2

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 22 veckor under två perioder.

Upplägg

Heltid, dagtid. Vanligtvis fyra dagar i veckan mellan klockan 8:30 - 16:00.

Kurser

CAD – Ritteknik

Kursen ger kunskaper om olika typer av ritningar och hur dessa används inom yrkesrollen. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna tolka information och symboler på förekommande ritningar i yrkesrollen samt framställa enklare ritningar.

Arbetsmiljö och arbetsrätt

Kursens ger en inblick i yrkesrollens arbetsmiljö, samt vilka lagar och regler som styr denna. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna ta ansvar för en säker arbetsmiljö.

Byggnadsteknik och byggnadsfysik

Kursen ger fördjupade kunskaper om byggmateriallära, husbyggnadstekniker och byggnadsfysikaliska förlopp. Målet med kursen är också att ge kunskap om faktorer som styr samhällsplaneringen; mänskliga, historiska och miljömässiga.

Energi och energiledningssystem

Kursens ger fördjupade kunskaper om olika energisystem som förekommer i offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder. Den ger även grundläggande kunskap om vad effekten av förnybart innebär och vilka tekniker och metoder som kan användas i miljöarbetet. Kursen ger även kompetens att genomföra energiberäkningar för att bestämma en byggnads energiprestanda inför en ansökan om t.ex. bygglov samt vid upprättande av energideklarationer på byggnader där energidata saknas.

Entreprenadjuridik

Kursen ger kunskaper om olika entreprenadformer samt insikt i de offentliga upphandlingsreglerna. Dessutom går man igenom hur ett entreprenadavtal upprättas, hanteras vid olika typer av avvikelser och skillnaden i ansvars och avtalsförhållande mellan parterna.

Examensprojekt

Här genomförs ett arbete inom ett ämne som knyter an till någon av utbildningen yrkesroller. I examensprojektet integreras och utvecklas kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats inom tidigare kurser.

Företagsekonomi och entreprenörskap

I kursen utvecklas förmågan att beskriva, diskutera och använda företags- och produktionsekonomiska begrepp och termer samt förstå innebörden av olika företagsformer och juridiska begrepp. Den ger också insikt om hur man med LEAN och 5S kan nå bättre resultat.

Förnybar- och klimatreglerad energi

Kursens syfte är att ge kunskaper inom olika typer av förnybar energi som bioenergi, vattenkraft, vindkraft, vågkraft, solenergi och geotermisk energi. Målet är att kunna identifiera olika faktorer som påverkar energiproduktionen för olika typer av energiresurser.

Kyl- och värmepumpsteknik

Syfte med kursen är att ge kunskaper om kyl- och värmepumpsteknik och olika anläggningars möjligheter i ett energisystem. Målet efter avlutad kurs är att kunna planera och genomföra energibesparande åtgärder med hänsyn till miljö och klimat.

Projektkommunikation, ledar- och affärsmannaskap

Kursen ger verktyg och träning för en effektiv och tydlig kommunikation. Syftet är att att öka och utveckla kommunikationsförmågan som i sin tur leder till effektivt och gott samarbete. Den utvecklar även förmågan i skriftlig kommunikation ur ett organisatoriskt och tekniskt perspektiv.

LIA1

Kursen ger en yrkesorientering inom någon av utbildningens yrkesroller. Den studerande får därigenom en allmän branschkännedom och inblick i hur det specifika företaget är organiserat. Vidare ger den en ökad arbetslivserfarenhet och praktiska kunskaper inom yrkesområdet.

LIA2

Kursen LIA 2 ger den studerande möjlighet att tillämpa de teoretiska och praktiska kunskaperna som förvärvats under utbildningen. Den studerande lär sig också att såväl självständigt som i grupp delta i arbetet med att ta framenergitekniska lösningar i en fördjupning av yrkesrollen.

Matematik för ingenjörer

Kursen ger kunskaper inom de områden som används i beräkningar kopplade till yrkesroll och bransch. Den är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig fortsatta studier vid YHS

ingenjörsutbildningar.

Miljöcertifiering och hållbarhet ur klimatsynpunkt

Kursen behandlar olika typer av miljöcertifieringar och hållbarhet, samt vilka aktörer som är verksamma inom området. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna redogöra för begreppet hållbarhet, förnybarhet och känna till de lagar och regler som styr energiområdet ur ett miljöperspektiv.

Styr- och reglerteknik

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter inom styr- och reglerteknik. Det ingår grundläggande programmering vilket tillämpas i olika övningar. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna analysera behov och konsekvenser av olika styr- och reglertekniska alternativ utifrån ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Energiberäkningar i installationssytem

Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper om fysikaliska begrepp och tillämpningar som krävs vid energiberäkningar. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna tillämpa sina kunskaper vid olika typer av energiberäkningar. 

Elsäkerhet i energiinstallationer

Den studerande har efter kursen ha kännedom och erforderliga kunskaper om de krav som ställs avseende elsäkerhet vid olika typer av energiinstallationer. Den studerande har också lärt sig teknologin kring elkonstruktionen och dess funktioner.   

Installationssytem

Kursens ger fördjupade kunskaper inom olika typer av uppvärmningssystem samt övriga energisystem i en fastighet. Den ger även de färdigheter som krävs för utformning och dimensionering av värme-system i byggnader. Vidare ger den djupa kunskaper och färdigheter om systemuppbyggnad, dimensionering och redovisning av anläggningar för uppvärmning, vatten och avlopp VVS på ett klimatsmart sätt.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Energiingenjör miljö, klimat och förnybart

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Yrkeshögskolan Syd
Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar;  - Bygg- Entreprenad- Anläggning- Automation- El och Elkraft- Energi- Tåg...

Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Highlights