YH-utbildning

Socialpedagog

Lernia Yrkeshögskola, i Piteå (+1 orter)
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Socialpedagog

Är du på jakt efter ett jobb där du får arbeta mot psykisk ohälsa och sjukdomar?

Att arbeta som socialpedagog är spännande och samhällsviktigt. Ta chansen att plugga till socialpedagog på yrkeshögskola och distans.

Så fungerar det att läsa på yrkeshögskola och distans

Du kommer läsa yrkesutbildningen till socialpedagog på distans. Det innebär att upplägget ser lite annorlunda ut än om du läser på plats. Bland annat kommer du:

 • Ha lärarledda lektioner, seminarier och föreläsningar i grupp via webb och lärportal
 • Ha olika samarbeten i tillfälliga arbetsgrupper i vår lärportal 
 • Arbeta självständigt eftersom man läser delar av kurserna på egen hand. Du hittar alla uppgifter i lärportalen och kommer ha tillgång till stöd från en handledare om du vill.
 • Även fast det är en distansutbildning träffas vi fysiskt i Piteå sex gånger under utbildningen. Dessa träffar kallas för platsträffar.

Utbildningen till socialpedagog läser du på svenska, dock kan en del kurslitteratur, artiklar och forskning vara på engelska.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med  Kriminalvården kompetenscenter HK, Statens Institutionsstyrelse, Connextions Norrbotten, Humana AB FoÖ, region norr med flera.

Goda möjligheter till jobb som socialpedagog

Det är goda möjligheter till arbete som socialpedagog, både på ett och fem års sikt för utbildade behandlingsassistenter och socialpedagoger. Det finns ett behov av att rekrytera socialpedagoger över hela Sverige på grund av:

 • Riktlinjer med utbildningskrav om examen från 2-årig eftergymnasial utbildning på yrkeshögskola eller folkhögskola. 
 • Ökad efterfrågan på vårdplatser. Det innebär att Statens instutitionsstyrelse, SiS, behöver rekrytera mer personal med som är utbildade inom socialpedagogik.
För mer information om Socialpedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 2. Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning
  1. Du ska ha:

   • Lägst betyget Godkänd på minst 2 250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram (slutbetyg fr o m 2010-01-01) eller,
   • Lägst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg (slutbetyg före 2010-01-01) eller,
   • Fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet (äldre gymnasielinjer med sifferbetyg) eller,
   • Slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan

   Kontakta studievägledare i din hemkommun om du är osäker på om ditt betyg ger grundläggande behörighet.

   Godkända betyg i följande kurser från gymnasieskolan

  Lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

  Saknar du behörighet? 

  Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

  Innehåll

  Nästa alla kurser i yrkesutbildningen till socialpedagog läser du på distans. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i vilken kurs.

  Examensarbete

  Kursens syfte är att den studerande ges möjlighet att visa att hen tillägnat sig utbildningen. Och visa att hen kan omsätta kunskaper i teori och praktik. Studerande ska visa att hen kan bidra till kunskapsutveckling inom yrkesområdet. Den studerande ges möjlighet att fördjupa sig inom yrkesområdet. Det ges även möjlighet att fördjupa sig inom en del av det socialpedagogiska arbetet utifrån evidens- och kunskapsbaserat behandlingsarbete. Detta i enlighet med principerna för KBT. Kursen ger studenten tillfälle att med stöd av vetenskapsteori och forskningsmetodik genomföra ett examensarbete. Detta utifrån vetenskaplig metod och redovisa för den skriftligen och muntligen.

  Den studerande ges möjligheten att kritiskt granska och genomföra en opposition på en annan studerandes examensarbete på vetenskaplig grund.

  Integrationspedagogiskt socialt arbete med TMO

  Kursen bygger vidare på utbildningens övriga utbildningsområden och fokuserar på integrationspedagogiska kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den studerande ges möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter om migrationsrelaterat socialt arbete med fokus på nyanlända.

  Samt grundläggande kunskaper kring Traumamedveten Omsorg (TMO).

  LIA 1

  Den studerande ska utveckla övergripande kunskaper, färdigheter och kompetenser om socialt vård- och behandlingsarbete. Under första LIA kursen prövar den studerande teoretiska kunskaper i praktisk kontext och återför erfarenheter till en utvecklande dialog om praktik och teori.

  LIA 2

  Den studerande ges möjlighet att utveckla avancerade kunskaper om socialt vård- och behandlingsarbete. Den studerande ska med handledning och med ökad självständighet ges möjlighet att utveckla sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera arbetet. Vidare utveckla avancerade kunskaper om arbetsplatsens målgrupper, värdegrund och verksamhetsfält samt förmåga att samverka med vårdkedjans olika professioner.

  Låg-affektiva metoder fördjupning

  Lågaffektiv pedagogik och bemötande är arbetssätt som bygger på omsorg, förståelse och respekt för individen. Det handlar om att bemöta situationer som vi upplever som utmanande på ett lugnt och tryggt sätt.  På så vis kan vi förmedla trygghet och omsorg i arbetet.

  Metoderna har sin utgångspunkt i hur personalen hanterar barn, brukare och patienter i vardagen, inte i beteendet i sig. Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt.

  Genom kursen lär sig den studerande metoder som skyddar både individer och personal. Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på brukarna. Syftet med pedagogiken är att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt. Exempel på det är kroppsspråk, fysiskt avstånd och konflikt utvärdering. Den studerande får kunskap om hur Motiverande Samtal (MI) fungerar. Och färdigheter hur det ska tillämpas samt kunna använda Motiverande Samtal (MI) och nätverksmöten i beteendeförändringsarbete inom beroende området. Den studerande får kunskap för att kunna utvärdera genomförda insatser utifrån förändrat beteende. De studerande ska kunna reflektera över det egna beteendets betydelse i relation till omgivningen.

  Den studerande får kunskaper med lågaffektiva metoder i hantering av beteendet och mötet med brukaren/klienten.  Hen får även färdigheter i att få förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta. Kursen ger kunskap om bakomliggande orsaker, praktiska metoder och övningar som kan underlätta vardagen med en lågaffektiv pedagogik.

  Missbruk, beroende och samsjuklighet

  Denna fördjupningskurs bygger vidare på utbildningens övriga utbildningsområden och fokuserar på missbruk. Fördjupa av kunskaper om människor i riskbruk, missbruk, beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, blandmissbruk och annat missbruk. Den studerande får insikt i missbruks konsekvenser. Kursen ger kunskap om vetenskapliga stöd för olika förekommande metoder i missbruksbehandling.

  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kursen ger en bred teoretisk kunskapsbas om vanliga neuropsykistriska funktionsnedsättningar. Såsom ADHD, ADD, och autismspektrumstörningar. I kursen lär du dig praktisk metodik och förhållningssätt som används i arbetet med och kring dessa personer. Såsom olika KBT-baserade metoder.

  Psykisk ohälsa och antisocial problematik

  Fördjupningskurs med fokus på psykisk ohälsa, antisocial problematik, och psykiska funktionsnedsättningar samt samverkan mellan antisocial problematik, psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar samt utveckla sina kunskaper om vanligt förekommande läkemedel och hantering av dessa.

  Socialisation, utveckling, hälsa och livsvillkor – Individ

  Kursen ger kunskaper om samhälle, sociologi och psykologi. Den ger kunskap om socialpsykologiska teorier och begrepp. Teorier och begrepp som är av betydelse för hur människor och grupper påverkas av sociala strukturer. Kursen ger insikt i

  • hälsa
  • hälsofrämjande arbete
  • utveckling och kvalitet
  • professionellt bemötande
  • lärande och utvecklande relationer
  • delaktighet, trygghet och säkerhet i det sociala vård- och behandlingsarbetet

  Socialpedagogik, utrednings och behandlingsmetodik

  Kursen ska ge kunskaper om socialpedagogikens centrala förklaringsmodeller och förgrundsteorier. Den studerande ska även ges färdigheter i olika socialpedagogiska förhållningssätt och metoder.

  Socialt arbete – yrke, lagstiftning och värderingar

  Socialt arbete – yrkesintroduktion, lagstiftning, värderingar, socialtjänstlagen, konsulentstöd och förhållningssätt. Kursen ska ge kunskaper om och färdigheter i det sociala arbetet, dess historik och utveckling. Därutöver innehåller kursen även kunskaper om lagstiftning, styrdokument och föreskrifter som reglerar det sociala arbetets förutsättningar och utförande. Den studerande ska dessutom utveckla färdigheter i dokumentation.

  Socialt vård- och behandlingsarbete med unga

  Denna fördjupningskurs bygger vidare på utbildningens övriga utbildningsområden. Den fokuserar på socialt vård- och behandlingsarbete riktat till unga. Kursen skapar möjlighet för den studerande att fördjupa sina socialpedagogiska kunskaper i det sociala vård- och behandlingsarbetet med unga. Kursen ger kunskap om innebörden av kunskapsbaserade insatser, samverkansformer, vårdkedjor och olika nätverk kring de unga.

  Examen & Intyg

  Efter utbildningen kommer du ha kompetens inom flera områden. Bland annat kommer du veta mer om:

  • Hur din och andras roller inom socialt arbete fungerar.
  • Hur lagstiftning, författningar, riktlinjer och dokumentation inom arbetsområdet ser ut.
  • Hur människors utveckling, socialisation och livsvillkor ser ut. Till exempel hur samband mellan uppväxtmiljö och socialt utanförskap hänger ihop.
  • Hur mångkulturella perspektiv spelar in i det sociala arbetet.
  • Hur man arbetar kring psykisk ohälsa, sjukdomar, funktionsnedsättningar, beroendeproblematik, samsjuklighet och kriminalitet.
  • Kommunikation. Hur processer, samtalsmetodik och modeller för konflikthantering kan hjälpa.
  • Hur vårdkedjor inom socialt arbete ser ut och samverkan mellan aktörer.
  • Hur kvalitetskriterier fungerar och hur det området utvecklas.

  Yrkestitlar och vad du kan arbeta med

  Att arbeta som socialpedagog kan innebära många olika yrkesroller. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som:

  • Socialpedagog med ansvar för utredning och stödåtgång
  • Drog- och alkoholterapeut
  • Behandlingspedagog
  • Behandlingsassistent
  • Vårdare
  • Boendehandledare

  Lön och arbetstider som socialpedagog

  Vad du kommer ha för lön som socialpedagog beror lite på var i landet du bor, hur gammal du är samt tidigare erfarenhet. Medellönen för socialpedagog i Sverige 2019 är 30 800 kr. Läs mer lönestatistik på SCB:s hemsida.

  Arbetstiderna för socialpedagoger kan variera från arbetsgivare till arbetsgivare. Det är vanligt att arbeta dagtid men det kan även förekomma arbete på kvällstid och helger.

  Intresseanmälan

  Gör en intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialpedagog

    Få mer information via mejl

    Inte bindande

    Kostnadsfritt


  reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
  Lernia Yrkeshögskola
  Fredsborgsgatan 24
  117 43 Stockholm

  Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

  Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

  Highlights