Visa yhutbildningar.se som: Mobil

TRAC-diplomerad Resekonsult

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Distans
Längd: 2 år
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: CSN-bidrag

TRAC-diplomerad Resekonsult

TRAC-diplomerad Resekonsult är en utbildning som syftar till att tillgodose resebranschens behov av kompetent personal. 100 % studietakt på distans under två år med samlingsveckor i Skellefteå, totalt 20 samlingsveckor under två år.

Utbildningen

Utbildningen ger dig både en bredd och ett djup, du tränas i avancerade flygbokningssystem och utbildas av certifierade Amadeusinstruktörer. Du utvecklar de färdigheter i de system som arbetsgivare tydligt efterfrågar vid anställning på resebyrå och hos researrangörer. En tredjedel av utbildningen består av Lärande i Arbete, LIA, där du under totalt 28 veckor får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete på olika företag i resebranschen.

Studiebesök, studieresor såväl som föreläsare från resebranschen ingår som mycket viktiga delar i kurserna. Kunskapskontroller sker i form av muntliga och skriftliga tentamen, projektarbeten, seminarier och inlämningsuppgifter, både individuellt och i grupp. Utbildningen avslutas med en fördjupning, ett specialiserat examensarbete, detta görs enskilt.

Bokningssystemet AMADEUS samt IATA-certifiering ingår givetvis. Utbildningen är en Travel Academy-godkänd utbildning. Travel Academy (TRAC) är resebyråbranschens egen yrkesutbildning. 

TRAC:s huvudägare är branschföreningen Svenska Resebyråföreningen, SRF. Övriga ägare är Amadeus Scandinavia, AVIS, ERV, Fritidsresor, Passagerarrederiernas Förening, SAS, SJ, Stockholm Visitors Board, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Swanson’s Travel, Travel Card samt Ving.

Efter examen kan du arbeta som t.ex:

 • Resekonsult
 • Resesäljare
 • Sales Agent
 • Travel Consultant
 • Online Support
 • Customer Service Agent
 • Reseproducent
 • Projektledare
 • Projektassistent
 • Incoming Travel Agent
För mer information om TRAC-diplomerad Resekonsult, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet till yrkeshögskolan

Behörig att söka utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 2, Engelska  5 och 6, Matematik 1, Service och bemötande eller motsvarande kunskaper förvärvade från till exempel tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet.

Urval:

Urval kommer att göras baserat på en kombinerad bedömning av gymnasiebetyg, tidigare utbildning och särskilt prov.

Ansökan görs via Yh-antagning och länk finns på vår hemsida.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar 400 poäng (= 2 år) där fem poäng motsvarar en veckas studier. Kurserna består av flera delmoment. 

 Affärsekonomi

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper i affärsekonomi och dess terminologi. Den studerande ska kunna hantera ekonomiska frågor i det dagliga arbetet. Målet med kursen är att den studerande ska förstå hur företag på ett effektivt sätt utnyttjar resurser mellan företag och organisationer för att skapa lönsamma affärer och att kunna arbeta med kundarvoden, nettopris, marginaler, påslag, resebranschens momssattser och skatter.

Amadeus, IATA Tariffs & Ticketing, övriga bokningssystem, 40p

Kursen är uppdelad i fem moment: Amadeus Essentails 1, Amadeus Essentails 2, IATA tariffs, aktuellt tågbokningssystem och övriga bokningssystem.
Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap och färdighet i det globala bokningssystemet Amadeus samt IATA-certifiering. Den studerande får även praktisk träning i några, i branschens övriga vanligt förekommande bokningssystem så som Galileo, Fritidsresor, Ving och Apollo.

Bransch- & produktkunskap, 30p

Syftet och målet med kursen är att ge den studerande introduktion till resebranschens olika områden och kunskap om den mångfald av aktörer och produkter som förekommer, så att den studerande utvecklar en beredskap för möten med kunder och samarbetspartners samt utvecklar en förståelse för de faktorer som påverkar resandet och resekonsultens roll i sammanhanget. Andra viktiga moment är förståelsen för arbetsmarknaden, yrkesområden och yrkesrollens kompetenskrav. Den studerande får kunskap om informationskanaler och verktyg för att kunna hålla sig uppdaterad om såväl aktuella branschhändelser som omvärldshändelser. Kursen omfattar resandet i stor bemärkelse; semesterresandet, affärsresandet, gruppresandet samt andra nischade produkter som t.ex. kryssningar, kulturresor etc. I kursen tas även hotellklassificering upp samt värdskap och kvalitetssäkring. Den studerande får träna på de vanligaste IT-verktyg som förekommer i branschen. Kursens mål är att ge den studerande kunskap om resebranschen och de olika områdena så att den studerande får en förståelse för helheten och kunskaper för att kunna tillgodogöra sig LIA 1.

Branschgeografi, destinations- & omvärldskunskap, 30p

Syftet med kursen är att den studerande ska känna sig säker i aktuella resvägar, säsonger och klimatperioder. Kursen ska öka den studerandes förståelse för hur omvärldshändelser kan påverka resmål och resekonsultens vardag på såväl kort som lång sikt. Kursen ger också kunskaper om regler, restriktioner och risker vid resor. Kursen ökar den studerandes insikt i ansvarfullt resande, hållbar turism och klimatpåverkan. Den studerande arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning ur olika perspektiv. Innehållet i kursen integreras med, och tillämpas bl.a. i kurserna Reseproduktion och Amadeus. På så sätt ges förutsättningar för en djupare förståelse för det framtida yrket i resebranschen. Den studerande får även insikt i EU, Eus arbetsmarknads- och turismpolitik samt kunskaper om turismens inverkan på den globala ekonomin och miljön.

Branschjuridik, 15p

Syftet med kursen är att ge den studerande goda kunskaper i rättväsendets uppbyggnad och funktion. Målet är att den studerande ska kunna uppvisa generella kunskaper i de regler och lagar som är relevanta för branschen. Den studerande ska kunna tyda och upprätta branschrelaterade avtal. Kursen ger även kunskap om resebyråns ansvar vid olika händelser och hantering av reklamationer. Målet med kursen är att ge den studerande kunskapen om de olika regelverken som finns i resebranschen så att den studerande kan känna sig trygg i sitt yrkesutövande. Samt grunden om lagar och regler så att den studerande får kunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen Reseproduktion, paketering och projektledning.

Examensarbete, 20p

I slutet av utbildningen genomförs ett självständigt examensarbete som utgörs av en skriftlig rapport. Syftet med kursen är att den studerande ska identifiera, analysera och utveckla kunskapsområden som behandlats i utbildningen. Arbetet redovisas genom en skriftlig rapport samt en muntlig redovisning inför åhörare.

Försäljning & kommunikation, 30p

Syftet med kursen är att ge den studerande avancerade kunskaper om metoder för säljteknik så att den studerande blir professionell i sin yrkesroll. Kursen ger ökad insikt i samspelet mellan försäljning och företagets övriga funktioner samt betydelsen av att korrekt bemöta kunden på kundens villkor i affärsmässiga relationer. Kursen utvecklar också förmågan av muntlig kommunikation såväl med kunder och kollegor som vid presentationer inför större publik. Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna bemöta kunden på ett affärsmässigt och förtroendeingivande sätt som leder till långsiktiga kundrelationer och säljavslut.

IT, Web & Layout, 10p

Syftet och målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmågan att, med hjälp av moderna kontorsprogram, effektivt kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som förekommer i framtida yrkesroller. Så som att upprätta affärsdokument, skapa presentationer, göra lönsamhetsberäkningar, skriva offerter och rapporter. Innehållet i kursen kopplas till yrkesrollens framtida behov inom t.ex. kommunikation, försäljning, paketering, reseproduktion och marknadsföring.

Lärande i arbete 1, 30p

Kursen sker i resebranschens företag. Syftet med kursen är att koppla utbildningen praktiska och teoretiska delar med uppgifter i ett operativt arbete i resebranschen och på så sätt ska den studerande stimuleras till fortsatt lärande. Den studerande skapar förståelse för yrkesrollen, praktiska arbetet på resebyrå, researrangör eller annat företag inom reseindustrin. Målet med kursen är att den studerande ska få insikt om hur företaget fungerar, dess organisation, struktur och arbetssätt. Den studerande tränas i att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter med fokus på kundbemötande, bokningsprogram och samarbete med övriga kollegor.

Lärande i arbete 2, 50p

Kursen sker i resebranschens företag. Syftet med kursen är att den studerande ska få fördjupade kunskaper i yrkesrollen, det praktiska arbetet på resebyrå, researrangör eller annat företag inom reseindustrin och till att arbeta självständigt liksom i team med de på företaget inom resebranschen vanligt förekommande arbetsuppgifter. Målet med kursen är att den studerande ska bli tryggare i sin utföranderoll som den studerande erhållit under LIA-period 1.

Lärande i arbete 3, 60p

Kursen sker i resebranschens företag. Syftet med kursen är att den studerande ytterligare fördjupar sina kunskaper i arbetet på ett reseföretag. Den studerande ska kunna utföra arbetsuppgifter, tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade under utbildnings gång och från tidigare LIA-perioder. Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna planera, genomföra och följa upp sitt arbete. Den studerande fortsätter att utveckla mötet med kunden med fokus på försäljning, bokning och stimuleras till att aktivs delta mer självständigt i arbetet samt utveckla ytterligare säkerhet inom yrkesområdet för att vara redo för arbetslivet.

Organisation, medarbetarskap & ledarskap, 15p

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap om olika företagskulturer och hur vi påverkar och påverkas utifrån olika personligheter och beteendestilar. Målet med kursen är att den studerande ska kunna samspela i en organisation med gott medarbetarskap och målfokus. I kursen tas även arbetsmiljö och stress upp. Kursen ger insikt i de grundläggande faktorer som krävs för ett modernt ledarskap med fokus på organisationen, arbetsgruppen, individen och ledaren. Kursen ger fördjupade kunskaper i mötet mellan människor ur ett ledarperspektiv.

Professional English, 15p

Syftet med kursen är att den studerande ska känna sig trygg i det engelska branschspråket så att denne kan kommunicera med internationella flygbolag, hotellkedjor etc.
Målet med kursen är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika yrkessituationer samt att läsa och förstå information inom yrkesområdet med hänsyn tagen till olika kulturella förhållanden. Den studerande får god kunskap om resebranschens terminologi och branschspråk, för att kunna tyda och förstå branschrealterad information såväl i text som i bokningssystem.

Reseproduktion, paketering & projektledning, 25p

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i hur man paketerar resor med tillhörande arrangemang, från idé till en färdig produkt. Målet med kursen är att den studerande självständigt ska producera en paketresa med tillhörande arrangemang, från idé till färdig produkt utifrån kundens krav och förväntningar, anpassad till grupp- eller konferensgäster. Den studerande tränas i att göra lönsamhetsberäkningar, dvs kalkylering och prissättning. Genom att använda Amadeus och övriga bokningssystem som arbetsredskap får den studerande förståelse för samband och kan tillägna sig färdigheter inom området på en avancerad nivå. Arbetet visa på de kunskaper som tillgodogjorts under delmomenten; produktionskunskap, branschjuridiska lagar, GDS-system, kalkylering och layout.

Sales- Service- & Travel Management, 15p

Syftet med kursen är att skapa förståelse för inköpsprocessen, företags resehandling och resebyråns roll i denna process. Den studerande tränas i att följa trender och utveckling som kan påverka företag och affärsresebyråernas roll. Målet med kursen är att ge den studerande förståelse för vad som är kännetecknande för företag där tjänsten är det främsta konkurrensmedlet. Att kunna skapa förståelse för samspelet mellan försäljning och företagets övriga funktioner. Även skapa medvetenhet om hur både det egna och andras beteende kan påverka säljprocess, lönsamhet, kundrelationer och affärsmässighet i yrkesrollen. Den studerande ska kunna beskriva, utveckla och analysera merförsöljningsaktiviteter.

Boende

Studiemiljö

Campus Skellefteå erbjuder en utmärkt studiemiljö. Bibliotek, idrottshall, restaurang och café finns på området. Studentbostäder inom gångavstånd.

Skellefteå har bostadsgaranti för dig som behöver studentbostad.

Examen & Intyg

Examen

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen.

Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan i Skellefteå är en enhet inom Skellefteå kommuns vuxenutbildning. Utbildningarna på skolan är förankrade i yrkeslivet och genomförs i nära samverkan med företag och offentlig verksamhet, beroende på bransch. En stor del av utbildningarna består av arbetsplatsförlagd praktik, så...


Läs mer om Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: TRAC-diplomerad Resekonsult

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Hitta till utbildaren

Skellefteå kommun - Yrkeshögskolan

Laboratorgränd 5
931 77 Skellefteå

Beställ information

För att få mer information om TRAC-diplomerad Resekonsult via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
TRAC-diplomerad Resekonsult
Kursrecensioner
          (5,0)
Baseras på 1 recensioner