YH-utbildning

Entreprenadingenjör - Bygg och anläggning

Yrkeshögskolan Syd, i Hässleholm
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Plugga till entreprenadingenjör

För att kunna möta framtidsutmaningarna inom bygg- och anläggningsbranschen måste personaltillgången med relevant kompetens säkras. Vill Du utbilda till dig en av nyckelpersonerna i olika bygg- och anläggningsprojekt? Sätta avtryck i samhällets utveckling? Då är vår utbildning till Entreprenadingenjör det rätta valet för dig! Du blir spindeln i nätet i bygg- och anläggningsprojekt!

Vad gör en entreprenadingenjör?

Entreprenadingenjören arbetar i nära samarbete med platschefen och olika projektdeltagare som alltid måste ligga steget före. Entreprenadingenjören planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt avseende tid, material och personal.

Vad leder utbildningen till?

Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets, miljö- och arbetsmiljö, upphandlingsbestämmelser, kalkyl- och produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig att upprätta planeringsunderlag, anbuds- och produktionskalkyler, inköp, skriva avtal, sammanställa prognoser och kostnadskalkyler för olika skeden av bygg- och anläggningsprocessen.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Efter avklarad, avgiftsfri och studiemedelsberättigad utbildning skulle du kunna arbeta som entreprenadingenjör, anbudsingenjör, projektingenjör eller KIP-ingenjör i bygg- och anläggningsbranschen – en yrkesroll som innebär omväxlande arbete och stor delaktighet med väldigt goda utvecklingsmöjligheter.

Hur ser framtidsutsikterna ut för entreprenadingenjörer?

Byggkonjunkturen är väldigt stark och byggverksamheten har utvecklats mycket under flera års tid. De stora investeringsbehoven i kommuner och landsting ökar och därmed efterfrågan på nyckelkompetens inom bygg- och anläggningsbranschen. Möjligheterna till arbete är mycket goda för utbildade entreprenadingenjörer.

Vår utbildning, skräddarsydd efter branschens behov,  ger dig en bred grund att stå på samt spetskompetens att tillämpa och utvecklas inom bygg- och anläggningsbranschen.

Framtiden ser ljus ut inom bygg- och anläggningsbranschen. Din börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd!

För mer information om Entreprenadingenjör - Bygg och anläggning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

ENTREPRENADINGENJÖR – BYGG & ANLÄGGNING – 400 YH-poäng

Kursnamn: Bygg- och anläggningsinriktad matematik Poäng: 20
Kunskaperna i matematik som kursen förmedlar har bygg- och anläggningsinriktning som mätteknik, dimensionerings- och mängdberäkningar som grund och ger dig de matematiska kunskaperna som krävs för den framtida yrkesrollen och för att tillgodogöra dig övriga kurser där beräkningar ingår.

Kursnamn: Bygg- och anläggningsteknik Poäng: 25
Här får du kunskaper om byggmaterials användningsområden, egenskaper och fysikaliska begrepp men även om anläggningsarbeten, geoteknik, schakt, vägbyggnad och de vanligaste entreprenadmaskinerna. Andra byggtekniska områden som du får inblick i är grundläggning, stommar, stomkomplettering, tak, skalskydd och ROT- verksamhet.

Kursnamn: Digitala verktyg i bygg- och anläggningsprocessen
Poäng: 20
I kursen får du möjlighet att lära dig att hantera ett urval av i branschen vanligt förekommande programvaror som används vid kalkylering, mängdning, planering och uppföljning. Program som används i kursen är bland andra Powerproject/ BidCon, Bluebeam och Next. Kursen ska också ge kunskaper i användning av CAD-system (AutoCad) där den studerande ska kunna utföra planritningar i 2D samt får också en insikt i 3D-ritning.

Kursnamn: Entreprenadjuridik Poäng: 10
Kursen ger dig kunskaper om olika entreprenadformer och beskriver det entreprenörsansvar som följer de olika formerna. Dessutom ska kursen även ge dig kunskaper om de offentliga upphandlingsreglerna, hur ett entreprenadavtal enligt de allmänna bestämmelserna – AB04 och ABT06 upprättas mm. De studerande ska få insikt i hur man skapar ett förfrågningsunderlag inom bygg- och anläggningsbranschen samt få genomgång av uppbyggnad av ett förfrågningsunderlag.

Kursnamn: Examensarbete Poäng: 20
Utifrån givna förutsättningar ska du här genomföra en fördjupad studie inom bygg- och anläggningssektorn med hänsyn till aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor. Du väljer själv eller/och i samråd med handledaren ämne knuten till en del av utbildningsområdet som du vill fördjupa dig i. Examensarbetet består av en skriftlig rapport, muntlig redovisning och opponering.

Kursnamn: Företags- och produktionsekonomi Poäng: 10
Kursen ger dig möjlighet till att beskriva, diskutera och använda företagsekonomiska begrepp och redovisningsformer samt de juridiska företagsformer som förekommer. Du får insikt i inköpsprocessen och hur inköp planeras och utförs, tids-, resurs- och kostnadseffektivt med minsta miljöpåverkan samt verkar för en långsiktig hållbar utveckling.

Kursnamn: Inköp Poäng: 35
Kursen ger dig kunskaper i inköpsarbete, inköpsanalyser, strategier för att skapa bra inköpsfunktioner. Kursen behandlar regelverk som reglerar juridiken kring byggentreprenader, inköp, kvalitet och nyckeltal. Du får en förståelse för hur juridiken kring byggentreprenader tillämpas i praktiken och hur verksamheten ska styras på ett systematiskt sätt för att klara av företagets mål och uppfylla de åtaganden som företaget har mot olika avtalsparter. Kursen ger verktygen hur man strategiskt hittar leverantörer samt etablerar leverantörssamarbete med hänsyn till värderingar och etik i inköpsarbete.

Kursnamn: Kalkyl och anbud  Poäng: 40
Du får i kursen verktyg för att kunna göra lönsamma kostnadsbedömningar utifrån ett förfrågningsunderlag och relevanta bygghandlingar. Kursen förmedlar olika kalkyleringsmetoder som man behöver i sitt anbudsarbete. Du får kunskaper om vad som ingår i ett anbud, göra produktionskalkyler, budgetkalkyler samt moträkningar av olika mottagna anbud. Kursen ger dig även insikt i de offentliga upphandlingsreglerna.

Kursnamn: Kvalitets- och miljöstyrning samt arbetsmiljö  Poäng: 20
Här ges du en ökad medvetenhet och helhetssyn på hur kvalitets- och miljöarbetet påverkar styrningen av byggprocessen. Mycket fokus hamnar på den lagstiftning och det regelverks som styr byggprocessen som såsom EKS (Boverkets konstruktionsregler), Boverkets Byggregler (BBR) och Plan- och Bygglagen (PBL). Du ska efter kursen kunna följa Arbetsmiljöverkets krav, kunna tillämpa arbetsmiljölagstiftningen, göra riskanalyser och ansvara för arbetsmiljöplaneringen och skyddsarbetet. Bas U och Bas P ingår i kursen.

Kursnamn: Ledarskap och organisationsutveckling Poäng: 20
I kursen lär du dig tillämpa och får insikt i ledarskapet som förhållningssätt samt hur individer i grupp samverkar. Kursen ger dig ökad medvetenhet om egna inneboende resurser samt insikt i andra människors sätt att fungera liksom vad som krävs av teamet att arbeta enligt företagets kvalitetssystem. Kursens ökar din medvetenhet i man formulerar inspirerande mål för arbetsgruppen, vägleder dem samt skapar delaktighet och motivation.

Kursnamn: LIA 1 Poäng: 70
Med handledning får du här en yrkesorientering om det dagliga arbetet som entreprenadingenjör. Genom detta får du en ökad arbetslivserfarenhet samt praktiska kunskaper inom yrkesområdet. Syftet med kursen är också att utveckla din sociala och kommunikativa kompetens samt att din handlingsförmåga sätts på prov i en yrkesgemenskap.

Kursnamn: LIA 2 Poäng: 50
Här får du i skarpt läge omsätta de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och som krävs för självständigt arbete i ett bygg eller anläggningsföretag. Syftet med kursen är också att du ska utveckla din sociala och kommunikativa kompetens och att din handlingsförmåga sätts på prov i en yrkesgemenskap. Efter kursen har du fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i det praktiska arbetet som Entreprenadingenjör.

Kursnamn: Produktion och planering – bygg och anläggning Poäng: 40
Kursen ger dig kunskaper om byggtekniska beskrivningar, husbyggnadsritning, projektering, byggstyrning, projektadministration. Kursen ger insikt i logistikens betydelse för en effektiv produktion och vikten av samordning mellan underentreprenörer. Efter avslutad kurs har du lärt dig redogöra för byggprocessen och vilka faktorer som påverkar samt ur byggherrens perspektiv ge en helhetssyn från idé till förvaltningsskedet.

Kursnamn: Projektkommunikation Poäng: 15
Kursen ger dig kunskaper, verktyg och träning för en effektiv och tydlig kommunikation i projekt på både svenska och engelska. I kursen får du lära dig branschengelska för skrivning av tekniska rapporter samt för att utveckla din förmåga i att kommunicera skriftligt och muntligt med fokus på intervju-, mötes-, och presentationsteknik.

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 25 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort. Exempel på företag är: 

PEAB, NCC, SKANSKA, SVEVIA, Byggmästar´n i Skåne, Thages, Planör, Treano, K-fastigheter Prefab, Magnacon.

Så ansöker du

Vi har till årets ansökningsomgång ändrat behörighetskraven genom att ta bort förkunskapskrav helt och hållet. Det räcker alltså med en gymnasieexamen för att vara behörig. Läs mer om gymnasieexamen nedan.

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till

    motsvarande utbildning.

  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen om samtliga kurser är godkända.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Entreprenadingenjör - Bygg och anläggning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan Syd
Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar;  - Bygg- Entreprenad- Anläggning- Automation- El och Elkraft- Energi- Tåg...

Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Highlights