Korta YH-utbildningar

Säkerhetsskyddssamordning, 60 yh-poäng

Företagsuniversitetet, i Stockholm (+1 orter)
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
12 augusti, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-04
Utbildningsform
Distans, Distans med träffar
Språk
Svenska
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
12 augusti, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-04
Utbildningsform
Distans, Distans med träffar
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 2 startdatum

12 augusti, 2024

  • Distans
  • Distans
  • Svenska
  • Sista ansökan: 2024-08-04

Hösten 2023

  • Distans med träffar
  • Stockholm

Om utbildningen

Kort YH-utbildning som riktar sig till som är nyfiken på att lära dig mer om Säkerhetsskydd i en samordnande roll.

Utbildningen startar med att lägga en nivå av baskunskaper för de studerande vad gäller systematiskt säkerhetsskyddsarbete inklusive en genomgång av aktuell hotbild, lagar och krav, samt upphandling genom säkerhetsskyddsavtal. På detta sätt uppnår deltagarna direkt en högre säkerhetsmedvetenhet. Därefter byggs kompetensen ytterligare på inom de mer specifika delområdena personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet för att successivt höja de studerandes kunskaper,
färdigheter och kompetens. Upplägget utgår från branschens aktuella behov och krav.

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Det går att kombinera studier och arbete samtidigt

För mer information om Säkerhetsskyddssamordning, 60 yh-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Ansökan

Du ansöker via Företagsuniversitetets hemsida.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV med tydlig information om utbildningar, anställningar, m.m.
  • Gymnasiebetyg

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning på G-nivå kommer ett utbildningsbevis att skickas ut. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i


1. Säkerhetsskydd i allmänhet och den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen samt hotbilden mot Sverige i synnerhet.
2. Fysisk säkerhet som ett samverkande system av personal, rutiner, byggnadsteknik och säkerhetsteknik.
3. Administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att bevara informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
4. Personalsäkerhet före, under och efter anställning med särskilt fokus på säkerhetsprövning och utbildning.
5. Säkerhetsskyddsanalysen som utgångspunkt för säkerhetsskyddsarbetet och de delar som här ingår, samt hur upphandling och kravställning sker genom säkerhetsskyddsavtal.
6. Vikten av skyndsam incidenthantering, -rapportering och menbedömning vid inträffad eller misstänkt säkerhetshotande händelse.
7. Dimensionerat säkerhetsskydd utifrån organisationens behov och krav.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

1. Navigera i den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen och angränsande lagstiftning, och koppla an organisationens säkerhetsskyddsarbete till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.
2. Identifiera och analysera behov av fysisk säkerhet utifrån verksamheten och rådande kravställning.
3. Identifiera och analysera behov av informationssäkerhet med fokus på att skydda
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter mot att röjas, ändras, görs otillgängliga eller förstöras av obehöriga.
4. Förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig.
5. Skriva säkerhetsskyddsbestämmelser såsom policys, processer och instruktioner, samt applicera säkerhetsskyddskraven i alla leverantörsled.
6. Skriva en incidentanmälan och ta fram en menbedömning utifrån inträffade händelser, utifrån verksamhetens egna rutiner och myndigheters mallar.
7. Applicera säkerhetsskydd utifrån aktuell verksamhet

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att


1. Ta fram verksamhetsanpassade hotbildsanalyser.
2. Projektera verksamhetsanpassade och väldimensionerade säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till fysisk säkerhet.
3. Projektera verksamhetsanpassade och väldimensionerade säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till informationssäkerhet.
4. Projektera verksamhetsanpassade och väldimensionerade säkerhetsskyddsåtgärder kopplat till personalsäkerhet.
5. Utreda vilken verksamhet som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.
6. Hantera olika typer av incidenter med hänsyn till händelsens karaktär och de krav som föreligger på t.ex. incidentanmälan och dess menbedömning samt ärendets informationsklassificering.
7. Anpassa säkerhetsskydd utifrån rådande behov och krav.

Kursinnehåll

Studietakt:

Deltidsutbildning 50% studietakt på 24 veckor

Självstudierna kan bedrivas på valfri tid, därmed även på kvällar och helger.  3-4 platsträffar om 1- 2 dagar/träff.

Antal platser:

Platser 2024: 120 platser Start januari 2024

Plats: Distansutbildning med fysiska träffar i Stockholm

Omfattning:

60 Yh-poäng 

Kurser

Denna utbildning till säkerhetsskyddskoordinator består av sju delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskap och kompetens inom området, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete med säkerhetsskydd.

1. Introduktion till säkerhetsskydd, 9 Yh-poäng

Allmänt om säkerhetsskydd (2 YHP) 

Den svenska säkerhetsskyddslagstiftningen (3 YHP)

Här presenteras flera lagar såsom:

• Säkerhetsskyddslag (2018:585)

• Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)

• Lag (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

• Dataskyddsförordning

Därutöver ges en inblick i myndigheters föreskrifter och vägledningar, vilka behandlas djupare i utbildningen i övrigt.

Hotet mot Sverige (3 YHP) 

Säkerhetsskyddsorganisationen (1 YHP) 

2. Fysisk säkerhet, 10 Yh-poäng

Allmänt om fysisk säkerhet (2 YHP) 

Hotbilden ur ett fysiskt säkerhetsperspektiv (2 YHP) 

Projektering av fysisk säkerhet (6 YHP)

Delkursen beskriver detta utifrån den s.k. skyddslöken och inkluderar bl.a.

• personell bevakning och tekniska övervakningssystem

• tillträdesstyrning, byggnadstekniska förstärkningar och audiovisuell överhörning

• hanterings- och kontinuitetsplaneringsrutiner

Här ingår även projektering av säkerhetsskyddsåtgärder utifrån tilldelade case för att lära hur fysisk säkerhet anpassas utifrån behov, förutsättningar och krav.

3. Informations-, IT- och cybersäkerhet

Allmänt om informationssäkerhet (2 YHP)

Hotbilden ur ett informationssäkerhetsperspektiv (2 YHP)

Projektering av informationssäkerhet (6 YHP)

IT- och cybersäkerhet (4 YHP)

4. Personalsäkerhet

Allmänt om personalsäkerhet (2 YHP)

Hotbilden ur ett personalsäkerhetsperspektiv (2 YHP)

Projektering av personalsäkerhet (6 YHP)

5. Säkerhetsskyddsplanering och upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddsanalys (5 YHP)

Säkerhetsskyddsbestämmelser (3 YHP)

Upphandling med säkerhetsskyddsavtal (2 YHP)

6. Incidenthantering

Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska skyndsamt anmäla till Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och/eller MSB om de får kännedom om en inträffad eller misstänkt säkerhetshotande händelse. Det åligger den egna organisationen att säkerställa att det finns ett fullgott säkerhetsskydd och att ha upprättade rutiner för incidenthantering – både för intern hantering och för extern rapportering. Samtidigt kan incidenternas karaktär och informationsklassificering innebära en utmaning i att hantera detta på sedvanliga sätt. Om händelsen dessutom har bäring på t.ex. dataskydd (GDPR) eller exportkontroll kan särskilda krav föreligga. I den sista kursen får deltagarna kunskap om hur incidentanmälningar ska göras med hänsyn på gällande krav och hur menbedömningar (konsekvensanalyser) tas fram kopplat till dessa. Genom case får de studerande träna sin förmåga att incidenthantera och menbedöma olika situationer.

7. Tillämpning av säkerhetsskydd

Som sista delkurs får de studerande applicera sina kunskaper genom att i ett case tillämpa säkerhetsskydd ur dess tre beståndsdelar fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet. De studerande tilldelas en organisation (reell eller fiktiv) där de utifrån färdiga frågeställningar ska säkerställa att organisationen uppnår adekvat skyddsnivå. Arbetet sker självständigt med presentation i grupper/plenum för att ta del av varandras tankar och genom det erfarenhetsutbytet och tillhörande dialoger uppnå ett än högre lärande.

Summa: 60 Yh-poäng

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Säkerhetsskyddssamordning, 60 yh-poäng

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Klaus
10 okt 2023
Mycket bra och högst aktuell utbildning anpassad för att kunna kombinera med arbete

Väldigt bra och informativ utbildning med stor möjlighet till fördjupning genom erhållna litteraturlistor. Kompetenta och erfarna kursledare inom samtliga områden som alltid tog...

Visa mer
Företagsuniversitetet
Dalagatan 5
121 27 Stockholm

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder fortbildning i fyra olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar, konferenser samt YH-utbildningar.  Företagsuniversitetet genomför de flesta öppna kurserna i sina nya fräscha och funktionella lokaler i Posthuset 7A i Stockholm, men även i Göteborg. Utbildning är en investering för framtiden,...

Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Highlights