Elkraftsingenjör - Projektering och beredning

Yrkeshögskolan Syd
Sammanfattning
YH-utbildning
Hässleholm
Klassrum
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Hässleholm
Sista ansökan: 2023-05-15

Kursinnehåll

Kurser och poäng

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, 40 YH-poäng
Anläggningar för överföring av el, produktionsanläggningar, elmiljö och övertoner, reservkraft, järnvägsanläggningar.
Kort och jordslutningsberäkningar, spänningsfall, dimensionera elnät för lågspänning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Ekonomi, 10 YH-poäng
Grundläggande ekonomiska begrepp, företagsformer, ekonomins betydelse för effektiva projekt.

Budgetering, finansiering och kalkylering relaterade till yrkesrollen.

Elinstallationer i byggnader, 40 YH-poäng
Överströmsskydd, ledningar, skyddsledare, skyddsutjämning.
Ritnings- och schemaläsning, praktiska kopplingsövningar, introduktion i programvaror för ritningar och scheman.
Dimensionering av kraft och belysningsanläggningar enligt handbok 421.
Kontroll före idrifttagning.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elmaskiner, 12 YH-poäng
Transformatorn och roterande elmaskiner.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Elteknik, 18 YH-poäng
Likström, växelström 1fas, växelström 3fas, mätteknik, felsökningsmetodik och analys av mätvärden.
Kursen innehåller: Ohms och Kirchhoffs lagar för serie- och parallellkoppling. Effektberäkning. Visar- och jw-metoden med resistiv, kapacitiv och induktiv last. Y- och D-koppling samt osymmetrisk trefasbelastning.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Entreprenadformer, avtalsrätt, förfrågningsunderlag, entreprenadjuridikens allmänna bestämmelser (AB, ABT, ABK). Lag om Offentlig Upphandling (LOU) och upphandlingsprocessen.

Examensprojekt, 20 YH-poäng
Den studerande ska genom ett examensprojekt genomföra ett arbete inom yrkesrollen. I examensprojektet integreras och utvecklas studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser som har förvärvats inom tidigare kurser.

Förnyelsebara elkraftssystem, 10 YH-poäng
Fördjupning inom förnyelsebara produktionsanläggningar som sol och vind. Microproduktion och laddinfrastruktur berörs också. Studiebesök.

Högspänningsanläggningar, 16 YH-poäng
Jordningar och jordtag, jordfelsströmmar, primärapparater, dimensionera elnät för högspänning, högspänningshandboken.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Kommunikation, 10 YH-poäng
Övningar i skriftlig och muntlig kommunikation, CV och personligt brev, förberedande inför LIA ansökningsprocessen.
Officepaketet med fokus på Excel.
Teknisk engelska.

LIA 1, 30 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

LIA 2, 80 YH-poäng
Lärande i arbete (företagsförlagd praktik).

Matematik för ingenjörer, 12 YH-poäng
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskaper i matematik med fokus på den matematik som används i el-tekniska beräkningar.

Kursen innehåller: Linjära och ickelinjära funktioner och ekvationer, Potens- och exponentialfunktioner, Geometri och trigonometri, Statistik och modellering, Derivata och integraler.

Projektering och beredning, 40 YH-poäng
Projektering av elnät. Använder datorbaserade programvaror för framställning av kartor och ritningar.
Tar fram underlag för utförandet, tex materiallistor och specifikationer enligt EBR.
Fältbesök, arbete på väg, ESA certifikat ingår.
Denna kurs knyter an tidigare förvärvade kurser och lägger grunden för praktiskt arbete som elkraftsingenjör.

Projektledning, 10 YH-poäng
Projektmetodik, projektstyrning och projektledning.

Regler och standarder, 12 YH-poäng
Elsäkerhetsverkets föreskrifter, Elinstallationsreglerna, Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1, Elinstallationer för lågspänning SS 437 01 02.
Enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.

Reläskydd och selektivplaner, 10 YH-poäng
Fördjupning i Felbortkopplingssystemet

Stationsanläggningar, 20 YH-poäng
Fördjupande kurs inom primärapparater, kontrollutrustning, ställverk. Schemaläsning, Entreprenadupphandling.
BAS P/U

Lärande i arbete (LIA)

Sammanlagt 22 av utbildningens 80 veckor består av lärande i arbete - LIA på företag i branschen. Du väljer själv företag och ort där du vill göra dina LIA-perioder.
Exempel på företag är E.ON, Vattenfall, Grontmij AB, Kraftringen, Bjäre Kraft, One Nordic AB, WSP Sverige AB, ÅF Infrastructure AB, Levinsgruppen, IKKAB, SWECO Systems AB, Ramböll med flera stora, medelstora och mindre branschföretag. 

Om utbildningen

Plugga till elkraftsingenjör

Elkraftsingenjör - projektering och beredning
Prognoser och forskning visar på lite olika siffror men samtliga är överens – vi behöver producera mer el om vi vill bromsa klimatförändringarna. Det gäller både på kort sikt och i ett betydligt längre perspektiv. Elnätet är mycket komplext och det handlar inte bara om att producera mer el, vi behöver även få den dit där den skall användas.

Sveriges elnät är i stort behov av uppgradering. Elektrifieringen av transportsektorn ställer nya krav på hur elanvändningen ser ut. Även hur vi producerar el med förnyelsebara källor tex sol och vind, påverkar elnätets utformning.

Framtidsutsikterna är lysande och enligt branschföreträdarna behövs ett tillskott på ca 8000 Elkraftsingenjörer de närmaste åren! Enligt Arbetsförmedlingen råder det för närvarande mycket stor brist och även på längre sikt kommer det att råda liten konkurrens om jobben

Vad gör en Elkraftsingenjör?
En elkraftsingenjör arbetar med att ta fram tekniska lösningar i elsystem där el både produceras och förbrukas, därför är en Elkraftsingenjörer med kompetens inom förnyelsebara elkraftssystem en nyckelspelare för att vi skall kunna nå våra högt ställda klimatmål.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?
Att utbilda sig till Elkraftsingenjör vid Yrkeshögskolan Syd får fackmässig el-teknisk kompetens för att kunna utföra ingenjörsmässiga arbetsuppgifter, beroende på erfarenhet och bakgrund, i yrkesroller som Beredare, Driftledare, Underhållsingenjör, Konstruktör, Projektör eller Projektledare, hos såväl konsulter, nätägare, kraftbolag som deras leverantörer.

De två vanligaste yrkesrollerna som vår utbildning leder till är:

 • Projektör - En person som arbetar med att designa elnät vilket innebär att man utför ingenjörsarbete tex utredningar, beräkningar och analyserar av olika lösningar för att sedan framställa dokumentation som kan användas vid byggnationen. Mycket av arbetet utförs i olika datorbaserade programvaror avsedda för att dokumentera elnät.
 • Beredare – Är en teknisk projektledare som är involverad ifrån det att man har bestämt att något skall byggas, tex en el-ledning, tills det att arbetet är färdigt. I sitt arbete har man kontakt med markägare, installatörer, entreprenörer och myndigheter med vilka beredaren i samråd arbetar bland annat med planering, anslutningsfrågor och tillstånd. Arbetet är omväxlande och i yrkesrollen bistår man också med sin tekniska kompetens i fält.

Arbetsuppgifterna kan också variera utifrån eget intresse och det specifika företagets inriktning. Efter utbildningen och med tillräckligt praktisk erfarenhet som du skaffar både under LIA-perioderna och efter utbildningen är du mogen att axla någon av yrkesrollerna.

Branschföreningen energiföretagen har på sin hemsida listat beskrivningar på yrkesroller som förekommer i energibranschen. Vår utbildning lämpar sig utmärkt för flera av dessa:

Jobb i energibranschen - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

För mer information om Elkraftsingenjör - Projektering och beredning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att kunna studera till Elkraftsingenjör krävs att du uppfyller följande

 • Grundläggande behörighet
 • Särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet:

1 § Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som..

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om kraven i första stycket 2. Förordning (2016:1000).

2 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper:

För att bli behörig till Elingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att man ska anses behörig att gå utbildningen.

Den som har ansökt till utbildningen kommer kallas till ett antagningsprov.
Provet består av tre delar:

 • Svenska - Det språkliga testet avser att visa färdigheter i det svenska språket genom att uttrycka sig i skrift samt läs- och ordförståelse.
 • Matematik - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar i matematik tex algebra och trigonometri ifrån gymnasiekurserna i Matematik.
 • Ellära - Avser att visa färdigheterna i utvalda delar ifrån gymnasiekursen Praktisk ellära tex grundläggande ellära, elanläggningars utförande, elsäkerhet och praktiskt arbete i elanläggningen.

För att uppfylla de särskilda förkunskapskraven så behöver den studerande uppnå resultatet Godkänt på antagningsprovet.

Antagningsprovet skrivs på något av följande datum:

 • 19/4 – 17:00 till 20:30
 • 11/5 – 17:00 till 20:30
 • 3/6 – 09:00 till 12:30

OBS: Endast ett provtillfälle per studerande.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN.

Yrkeshögskolan Syd

Yrkeshögskolan Syd

Välkommen till Yrkeshögskolan Syd där 90 % av de som examinerats har ett kvalificerat jobb sex månader efter avslutad utbildning! Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom flera olika specialiseringar;  - Bygg- Entreprenad- Anläggning- Automation- El och Elkraft- Energi- Tåg...


Läs mer om Yrkeshögskolan Syd och visa alla utbildningar.

Öppet hus

Välkomna på Öppet hus på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm!

Vi bjuder in till öppet hus!

För att få veta lite mer om utbildningarna och kika på våra lokaler hälsar vi er välkomna den 30 mars, 16:00-20:00.

Yrkeshögskolan Syds kansli, Norra Stationsgatan 9, Hässleholm

Utbildningarna:

 • Energiingenjör – Miljö, klimat, förnybart
 • Byggnadsingenjör – Produktionsledning
 • Entreprenadingenjör – Bygg & anläggning
 • Tågtekniker

Jacobsskolan, Hus 9, Stobyvägen 6, Hässleholm

Utbildningarna:

 • Elingenjör - Elkonstruktör
 • Elkraftsingenjör – Projektering & beredning
 • Automationsingenjör

Varmt välkomna!

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Elkraftsingenjör - Projektering och beredning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Syd

Norra Stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Elkraftsingenjör - Projektering och beredning från Yrkeshögskolan Syd, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.